مدیران شرکت

آقای علیخانی

مدیر عامل

 

جناب آقای بهروز علیخانی

رئیس هیئت مدیره

 

جناب آقای دکتر محمود امیری

سرکار خانم کرم پور

نایب رئیس هیئت مدیره

 

سرکار خانم دکتر رکسانا کرم پور

آقای اردستانی

عضو هیئت مدیره

 

جناب آقای دکتر سیاوش سالک اردستانی

آقای کرم پور

عضو هیئت مدیره

 

جناب آقای دکتر ساسان کرم پور